Wizyty w gabinecie pielęgniarki poz i w miejscu zamieszkania pacjenta

Wizyty w gabinecie pielęgniarki poz i w miejscu zamieszkania pacjenta

Wizyta w gabinecie pielęgniarki poz

Wizyty powinny być realizowane z zastosowaniem środków bezpieczeństwa, związanych z ryzykiem zakażenia SARS CoV-2, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Jeżeli wizyta w gabinecie pielęgniarki POZ okaże się konieczna, przed wizytą w gabinecie będzie przeprowadzony z pacjentem, rodzicem, opiekunem wywiad epidemiologiczny dotyczący wirusa SARS-Cov-2 w celu oceny ryzyka COVID -19.

Przed wejściem do gabinetu pielęgniarki poz pacjent powinien:

 • mieć zasłonięte usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • zmierzyć temperaturę

Powyżej przedstawione postępowanie ma na celu ograniczenie ryzyka zakażenia w społeczeństwie, pracowników medycznych oraz Państwa.
Zadbajmy razem o wszystkich, minimalizując zbędne ryzyko.

Wizyty w miejscu zamieszkania pacjenta

W celu zminimalizowania ryzyka zagrożenia zakażeniem wirusem SARS Cov- 2 Ośrodek udostępnia instrukcję umożliwiającą prawidłowe przygotowanie się do zaplanowanej wizyty pielęgniarki rodzinnej w miejscu zamieszkania pacjenta .

INSTRUKCJA DLA PACJENTA/RODZINY/OPIEKUNA

Jak pacjent/rodzina/opiekun powinien przygotować się do wizyty domowej pielęgniarki rodzinnej?

Każda wizyta domowa pielęgniarki będzie poprzedzona wywiadem epidemiologicznym z pacjentem/ rodziną/opiekunem

Pielęgniarka zapyta:

 • czy w ciągu ostatnich 10 dni pacjent miał bliski kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS CoV-2 lub zachodzi takie przypuszczenie?
 • czy pacjent lub ktoś z domowników poddany jest kwarantannie z powodu podejrzenia COVID-19?
 • czy u pacjenta lub u członków rodziny/opiekunów występują objawy: kaszel, temperatura ciała powyżej 38ºC, duszności, bóle mięśni, inne objawy infekcji

Pielęgniarka może zadać inne pytania indywidualnie dostosowane do realizacji potrzeb zdrowotnych i socjalnych pacjenta w celu uzyskania niezbędnych informacji do realizacji wizyty w domu i ograniczenia czasu jej trwania.

Pielęgniarka rodzinna w rozmowie telefonicznej przekaże informacje tj.:

 • czas wizyty zostanie ograniczony tylko do koniecznych czynności i niezbędnych informacji a szczegółowe omówienie wizyty nastąpi przez telefon
 • wizyta pielęgniarki wiążę się z ryzykiem transmisji zakażenia SARS CoV-2 (przez personel medyczny będący w okresie bezobjawowym) – zostanie zrealizowana po uzyskaniu ustnej zgody na wizytę
 • przed wizytą pokój, w którym przebywa pacjent należy wywietrzyć
 • w pokoju może przebywać tylko pacjent, jeśli zachodzi taka konieczność tylko jeden opiekun
 • pacjent i opiekun muszą mieć założoną maseczkę
 • pielęgniarka bezpośrednio po wejściu do domu pacjenta zabezpiecza się w środki ochrony osobistej – należy stworzyć warunki umożliwiające swobodny dostęp do pacjenta
 • jeśli pacjent posiada aparat do pomiaru ciśnienia, glukometr, pacjent/opiekun zostanie poproszony o jego przygotowanie (w celu ograniczenia używania sprzętu trudnego do dezynfekcji, będącego w posiadaniu pielęgniarki)
 • w trakcie wizyty, pielęgniarka wykona konieczne zabiegi i szybki instruktaż w zakresie pielęgnacji, krótko poinformuje o zaleceniach
 • po wizycie pielęgniarki należy wywietrzyć mieszkanie

Po wizycie pielęgniarki pacjent/rodzina/ opiekun w rozmowie telefonicznej uzyska szczegółowe informacje dotyczące:

 • pielęgnacji pacjenta
 • uzupełnienia wiedzy i umiejętności (pielęgniarka upewni się czy pacjent/opiekun prawidłowo interpretuje zalecenia)
 • w celu oceny procesu gojenia ran lub wystąpienia innych widocznych zmian chorobowych pielęgniarka może poprosić o przesłanie np. zdjęcia miejsca zmienionego chorobowo – jeżeli pacjent ma dostęp do smartfona lub komputera
 • stosowania zaleceń dotyczących izolacji tj. unikania odwiedzin u osoby chorej, jeśli jest to osoba samotnie mieszkająca ograniczenia odwiedzin do jednej osoby opiekujące się, osoby mieszkające wspólnie powinny ograniczyć wyjścia z domu do koniecznych z zachowaniem dystansu 2 metrów od innych osób
 • wzmożonej higieny, częstego mycia rąk i dezynfekcji, wietrzenia pomieszczeń, mycia najczęściej dotykanych powierzchni, ograniczenia bezpośredniego kontakt z osobą chorą do koniecznych
 • zasłaniania nosa i ust w przypadku kichania lub kaszlu łokciem
 • w czasie czynności wymagających bliskiego kontaktu z chorym, pacjent/ rodzina/opiekunowie powinni używać maseczek, a w szczególności w przypadku wystąpienia objawów infekcji
 • jeśli konieczna jest ciągłość pielęgnacji, leczenia w domu, pielęgniarka rodzinna ustala termin kolejnej wizyty
 • jeśli nie zachodzi konieczność wizyty domowej, pielęgniarka rodzinna udziela porad telefonicznie
 • w przypadku wystąpienia niepokojących objawów koniecznie należy się skontaktować z lekarzem rodzinnym, Pogotowiem Ratunkowym.

INFORMACJE DLA PACJENTA

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w warunkach ambulatoryjnych obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielanej w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy obejmują:

 • poradę lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy, w tym świadczenia zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie, w związku z poradą lekarską udzielaną w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00, a także w soboty, niedziele i święta- całodobowo.

Szczegółowe informacje adresowe oraz dane kontaktowe, podmiotów leczniczych udzielających świadczenie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można znaleźć tutaj.

Telefoniczna Informacja Pacjenta – 800-190-590

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta możecie Państwo uzyskać również informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Za pośrednictwem aplikacji Ministerstwa Zdrowia – Internetowe Konto Pacjenta, bezpłatnie, szybko i bezpiecznie sprawdzicie Państwo, informacje o swoim zdrowiu.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta